Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 13, 2011

Buss 801 - namninsamling mot sig själv

Buss 801 debatteras mycket och en namninsamling har avslutats jag fick idag ta emot namnen i söta röda paket. Det kan därför vara på sin plats att sammanfatta vad som är beslutat och av vilka. Inte minst eftersom det inte lagts fram några andra förslag när det gäller utglesningen av trafiken. När Socialdemokraterna samlar in namn och kritiserar att det blir timmestrafik på linje 801, så samlar man in namn mot sig själva.

Vad sker nu med buss 801?
Turtätheten glesas ut från en gång i halvtimmen till en gång i timmen.

Varför sker detta?
UL presenterade ett förslag för vilken trafik som rymdes i den budget som finns för 2012. I det förslaget fanns en utglesning av trafiken till Arlanda med som en åtgärd för att få ekonomin i balans.

Skiljer sig beslutet i kollektivtrafiknämnden, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige från det ursprungliga förslaget?
Ja. I det ursprungliga förslaget skulle linjen läggas ned från juni 2012. Detta förslag togs bort i nämnden. Istället beräknas linjen läggas ned från trafikstart 2013. Det blev också tydligt att vi ser att trafiken kan kompenseras med rent kommersiell trafik.

Var det något parti som i kollektivtrafiknämnden eller landstingsstyrelsen yrkade på att halvtimmestrafiken skulle behållas?
Nej.Yrkandena handlade om förslaget om en eventuell nedläggning.

Var det något oppositionsparti som hade mer pengar till trafik i budgeten?
Nej. I de fall de avsatte mer pengar i de alternativa budgetarna, användes de till lägre priser.

Kunde inte landstinget bara skjuta till mer pengar?
Kollektivtrafiken har redan fått en uppräkning som är betydligt kraftigare än annan verksamhet. Det bedömdes inte finnas utrymme att i budgeten 2012 ge mer pengar till kollektivtrafiken.

Vad sker inför trafikåret 2013?
Inriktningen enligt beslutet är att ge utrymme för trafik på ”kommersiella villkor”. Skrivningen i planen är: ”Från trafikstart 2013 beräknas linjen läggas ned för att skapa ökade möjligheter för trafik på kommersiella villkor.” Trafikåret 2013 börjar i mitten av december 2012.

Är beslutet om nedläggning fattat?
Nej. Det är en inriktning. Innan beslut ska behovet av kollektivtrafik till hela Arlandaområdet och förutsättningarna för att få trafik på rent kommersiella villkor undersökas.

Vad anser oppositionen om nedläggningen av linje 801?
De motsätter sig i och för sig inte en nedläggning, men menar att det inte ska ske ”förrän ur resandesynpunkt fullgoda alternativ föreligger”.

Inga kommentarer: