Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, januari 31, 2011

Intressant besök på Akademiska

Fredagen ägnades till stor del till ett besök från Centerpartister från Gävleborg med landstinsgrådet Hanna-Karin Linck i spetsen. Hanna-Karin, som är ansvarigt landstingsråd för sjukvården i Gävleborg, vill se den verksamhet som vi från landstinget i Uppsala län bedriver på Akademiska sjukhuset, och som bland annat görs för patienter från Landstinget Gävleborg.

Vi fick information om verksamhetsområdet inom kardiologi och klinisk fysiologi.

söndag, januari 30, 2011

EU, jakten och UNT:s ledarsida

andreasuppsala
Andreas Carlgren (C)
På ledarsidan i UNT skriver man om vargjakten och att EU-kommissionen och undrar om Centerpartiet hyser EU-förakt för att Andreas Carlgren anser att jaktfrågor bör avgöras i medlemsländerna och inte i Bryssel.

För Centerpartiet har det hela tiden varit en klar linje att det är de gränsöverskridande miljöfrågorna som hör hemma på EU-nivå. Däremot är jaktfrågor något som bästa avgörs på nationell och regional nivå. Detta var ett tydligt budskap redan i Europaparlamentsvalet 2009 där jag var en av Centerpartiets kandidater. Det ligger inget förakt för EU i det.

Det handlar inte heller bara om rovdjursjakten, utan det finns också andra frågor som rör bland annat jakt som bör vara nationella frågor och inte föremål för detaljerad EU-reglering.

Är det någon som bidrar till förakt för EU, inte minst i de områden i Sverige där misstänksamheten redan är stor, så är det EU-kommissionen som klampar in i som en elefant i en porslinsbutik. Vargfrågan är infekterad från båda håll och regeringen har hittat en bra och balanserad rovdjurspolitik som långsiktigt ger en bra grund för en livskraftig vargstam som accepteras också i de områden där den lever.

lördag, januari 29, 2011

Trevlig kommunfest med Duracellunderhållning

Varje år hedrar Enköping kommun de medarbetare som jobbat i kommunen i 25 år med en minnesgåva och fest. Tidigare år har jag själv delat ut minnesgåvorna till skolförvaltningens anställda, men i år var jag bara medbjuden som medföljande. Det är viktigt att på detta sätt uppmärksamma alla dem som under lång tid tjänat kommunen.

Under middagen underhöll Suit & Tie med en frenesi som påminnde om duracellkaninen. Ett annat trevligt inslag var Kulturskolans rektor Sune Löfgren och kommunalrådet Urban Wahlberg (C) som visade sina bästa dansmoves. Lets Dance nästa!

torsdag, januari 27, 2011

Zander ryter till!


Jag beklagar att ministern inte tagit frågorna på större allvar, säger Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander

Solveig Zander ryter till om att förändringarna i sjukförsäkringsreglerna dröjer och att det inte aviseras några förslag i den propositionslista som regeringen presenterat för riksdagen. Därmed kan det dröja innan några förändringar kan genomföras.

I grunden är den reformering av sjukförsäkringen som regeringen genomfört riktig, men det är också helt uppenbart att det finns delar som behöver rättas till - och det snabbt. Det är därför lätt att förstå den kritik som Solveig Zander riktar mot socialförsäkringsministern.

Grattis Erik!

Kön med gratulanter var lång när Erik Weiman uppvaktades inför
den stundande 50-årsdagen.
Idag firade vi i stor politisk enighet landstingsstyrelsens ordförandes kommande 50-årsdag med en mottagning på slottet  i Uppsala (i den sal där landstingsmötet tidigare sammanträdde). Jag och landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande Börje Wennberg (S) stod som inbjudare. Börje höll ett mycket uppskattat tal till Erik Weiman. Stor uppslutning från alla möjliga i samhället, riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden, företrädare för myndigheter och organisationer.Entreprenad bra för mammografin

UNT skriver om mammografin.
Mammografi är en väldigt viktig förebyggande hälsoundersökning som räddar liv. Det har skett en teknisk utveckling som gjort det möjligt att förbättar och snabba upp undersökningarna i och med digitaliseringen. Detta har dock i de flesta fall inneburit att mammografin koncentrerats till en ort per län, detta har bland annat skett i Uppsala. I Uppsala läns landsting har det dessutom under lång tid varit problem med väntider. Detta gjorde att majoriten i alndstinget under förra mandatperioden uppdrog till en entreprenör att driva mammografiundersökningarna i Uppsala län.

Idag har Upsala Nya Tidning en artikel med utgångspunkt från en en månad gamal rapport till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den rapporten visar att det skett en kraftig uppryckning, men att man fortfarande inte hunnit med att screena alla som ska screenas. Det kan man, som Anna.Karin Klomp (KD) säger, inte vara nöjd med.

Det är viktig att skilja mellan de tre olika förändringar som skett:
  1. Digitaliseringen. Den förändringen var helt nödvändig eftersom det ger bättre och säkrare undersökningar. Det finns nog idag ingen som anser att vi borde går tillbaka till en analog teknik, eller att det skulle erbjudas i delar av landet.
     
  2. Koncentreringen av mammografin till en plats. Det var en prioriteringsfråga under förra perioden, där det inte ansågs rimligt att bygga ut med digitala mammografi också i södra och norra länet. Den prioriteringen kan självklart diskuteras, men samma prioritering har gjorts i andra län.
  3. Att lägga ut verksamheten på entreprenad. Detta var ett beslut som togs för att få ordning på köerna, men som oppositionen gick emot. Det verkar också som om det nu börjar fungera bättre med köerna. Under de första 11 månaderna 2010 screenades drygt 30000 kvinnor. Det är det klart största antalet under de senaste fem åren.

Det är bra att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noggrant följer upp utvecklingen när det gäller mammografin. Den statistiken visar både att antalet kallade har ökat och - vilket är viktigt - andelen av dem som kallas som också kommer har ökat under hösten.  Det som är otillfredsställande är att det ännu inte gått att få en redovisning på kommunnivå - det vill säga hur många kvinnor som kallas och som kommer från varje kommun. En sådan statistik är viktig, inte minst eftersom det finns en debatt och en oro kring att resorna gör att kvinnor från vissa delar av länet i mindre utsträckning använder sig av chansen till mammografi. Det är viktigt att få reda på om den oron är berättigad eller inte.

Läs gärna Erik Weimans inlägg i samma ämne: Fortsatt förbättring för mammografin

måndag, januari 24, 2011

Tvätten går till Dalom

Grön Dalatvätt för Uppsala
landsting i framtiden.
Idag har landstingsstyrelsen tagit ännu ett steg för att inleda ett samarbete om tvätten med Landstinget Dalarna och, förhoppningsvis, också Landstinget Västmanland. Det är ett beslut helt i linje med den inriktning som landstingsstyrelsen redan tidigare har tagit vid två tidigare tillfällen.

Det finns flera skäl att välja den lösningen. Det handlar om att ha kontroll över hela processen och också kunna driva på till exempel i miljöfrågor. En annan viktig orsak är att erfarenheterna av tidigare upphandling av tvätten inte är goda och att tvätterimarknaden långtifrån framstår som den typ av marknad som framhålls i ekonomiska läroböcker.

En viktig fråga att ha med är miljön. Där ingår övergång till pelletspanna i den kalkyl som ligger till grund och i underlaget finns det också beskrivet hur miljöbelastningen på grund av transporterna kan minska, till exempel med biogasdrivna lastbilar. Precis som i den verksamhet som vi helt styre över själva är det naturligtvis viktigt att följa upp att miljöambitionerna blir verklighet.

Sveriges Radio Uppland
Landstingets pressmeddelande

fredag, januari 21, 2011

I vilket län ska Uppsala ligga?

BoPer Larsson, SKL, gav en
sin bild av regionfrågan.
Under en lång tid - mycket lång tid - har regionfrågan diskuterats i Mälardalen. Men nu börjar det brinna i knutarna.Orsaken är enkel - staten har redan börjat ändra sin organisation till större regioner och det är nu klart att också länen kommer att förändras och bli betydligt färre.

Det finns två alternativ för oss som bor i nuvarande Uppsala län, sitta still och vänta på vad staten bestämmer eller vara med och försöka påverka den framtida länsindelningen. För mig som centerpartist är valet enkelt - självklart ska vi försöka vara med och påverka.

Till detta och en del andra frågor som rör länet har jag ägnat dagen. Bland annat lyssnade jag på BoPer Larsson från intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting som gav sin bild av läget inför en grupp ledande centerpolitiker från Mälardalen.

Min grundinställning är att det är bra om de nya landstingen, regionerna, överensstämmer med de nya länsgränserna och den övriga statliga indelning. Det underlättar till exempel om det direktvalda organ som har ansvar för regionen planering av till exempel infrastruktur överensstämmer  med Trafikverkets regionala organisation.

Den fråga vi har att ta ställning till är vad vi ser som den bästa regionen, det bästa nya länet, för invånarna och för Sverige som nation. När Uppsala läns landsting går samman med ytterligare ett antal landsting, vilka är det då som är det för medborgarna bästa alternativet. Det är en fråga som kan analyseras i evighet, men det gäller att få fram ett svar snart - annars blir det staten som bestämmer.

Kartan är naturligtvis viktig. Ännu viktigare är att en ökad regionalisering av Sverige också leder till att makt förs från staten - i dag bland annat symboliserad av länsstyrelsen och olika verk och myndigheter - till en direktvald regional nivå.

torsdag, januari 20, 2011

Ett spännande Hälsoäventyr


Inte någon kvarglömd elev,
utan delar av den rekvesita som
används inom Hälsoäventyret.
 Idag besökte jag Hälsoäventyret i Uppsala. Det är en spännande verksamhet som snart firar 10 år i Landstinget Uppsala län. Det är en hälsopedagogisk verksamhet som i första hand är inriktat på barn- och ungdomar från grundskolan.

Jag vet att det är populärt hos barnen, och det är kul att se en verksamhet som verkligen bygger på upplevelsebaserat inlärande. På programmet finns kroppen (skolår 2), tobak (skolår 6) och kärlek (skolår 9).

Det var roligt att höra om en verksamhet som också efter 10 år fortsätter att utvecklas. Nu har Hälsoäventyret börjat arbeta med Tobaksfri Duo, en metod som utvecklats i Västerbotten och som visat sig ge effekt (It Takes Two: Reducing Adolescent Smoking Uptake Through Sustainable Adolescent–Adult Partnership). En studie som för övrigt återigen visar hur viktigt det är att få med föräldrar i förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar.

Det är viktigt att också förebyggande insatser utvärderas på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Samtidigt får inte det faktum att det är betydligt svårar att belägga tydliga "dos-respons-samband" inom det förebyggande arbetet leda till att det arbetet trängs undan. Här krävs det en satsning på metoder för att utvärdera det förebyggande arbetet, så att vi får hjälp att välja de förebyggande metoder som har bäst långsiktig verkan.

Samtidigt måste vi i samband med olika former av förebyggande projekt bli tydligare med vad vi förväntar oss.

ps. Besök gärna Hälsoäventyrets externa webbplats: Hälsoäventyret
Länk till Maria Nilssons avhandling (pdf):  Promoting health in adolescents: preventing the use of tobacco


 
 

tisdag, januari 18, 2011

Bra kulturutbud i hela länet

När man talar om landstingets verksamhet tänker de flesta nog bra på hälso- och sjukvården och möjligen kollektivtrafiken. Men landstinget har också ett kulturpolitiskt ansvar, ett ansvar som blivit än tydligare med den nya kulturpolitik som alliansregeringen lagt fast.

Idag har jag fått en inblick i landstingets kulturverksamhet genom ett besök på Kulturenheten. Det är kul att se att det händer så mycket, inte minst med inriktning på barn och unga. Roligt också att det finns ett bra samarbete över länsgränserna, till exempel när det gäller film och konst. Inom kulturområdet kommer det att hända mycket spännande framöver, inte minst när en kulturplan för länet ska arbetas fram. Ska bli intressant att följa.

Ska då landstinget syssla med kultur. För mig är svaret självklart ja. Det behövs någon som tar ett regionalt kulturpolitiskt ansvar. Från Centerpartiet har vi varit tydliga med att betona det vi kallar en kulturell allemansrätt. Det finns delar av länet och delar av länets kommuner som är mycket välförsedda när det gäller både offentligt finansierad och helt kommersiell kultur. I andra delar av länet och andra delar av länets kommuner är utbudet betydligt mindre. I den kulturpolitiska propositionen skriver regeringen:

Det ska vara möjligt att ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor.

Omsatt till Uppsala län innebär det att det ska vara möjlighet att ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av länet man bor. Det måste också vara vägledande för den kulturpolitik som landstinget driver.

ps: Läs gärna mitt tidigare inlägg om Kulturen en kärnuppgift

fredag, januari 14, 2011

En vårdcentral till i Bålsta!

Ytterligare en vårdcentral
var ett vanligt krav när jag
var i Bålata under valrörelsen.
Det är mycket troligt att Bålsta får ytterligare en vårdcentral. Förutom den i dag landstingsdrivna vårdcentral som har sålts, har nu också en annan aktör - Praktikertjänst - ansökt om att få starta en vårdcentral i Bålsta.

Det är en utveckling som är mycket välkommen och som är möjlig tack vare att vi har vårdval med fri etableringsrätt för vårdföretagare. Med det befolkningsunderlag som finns i Håbo borde det inte heller vara något problem för två aktörer att verka sida vid sida.

Detta har varit en av de frågor som inte minst Centerpartiet i Håbo har kämpat för och det skulle vara mycket roligt och en framgång om det nu också blir verklighet.

Läs mer i Ena-Håbotidningen

måndag, januari 10, 2011

Vårdnadsbidrag inget bakslag

Dagens Nyheter slår i en rubrik fast att vårdnadsbidraget är ett bakslag för Hägglund och kallar det för fiasko. Anledningen är att det inte är så många av dem som är berättigade till vårdnadsbidrag som utnyttjat det.
Själv har jag svårt att se det som ett fiasko - tvärtom. Syftet med vårdnadsbidraget har ju aldrig varit att så många som möjligt ska utnyttja det. Syftet har varit att ge ett litet stöd till dem som väljer att stanna hemma lite längre med sina barn (eller lite mer tekniskt, avstår från att utnyttja offentligt finansierad barnomsorg). Den funktionen har vårdnadsbidraget fyllt.

När det gäller vem som söker bidraget säger det egentligen inget om vem som är hemma, bara vem som får pengarna (vilket också "Vi har räknat på det här..." konstaterar. Men det är naturligtvis troligt, med tanke på uttaget av föräldraförsäkringen, att de som stannar hemma med vårdnadsbidrag i huvudsak är kvinnor.

I Enköping är det ett antal familjer som utnyttjat stödet. Att de är få (fast ungefär lika många som vi räknade med) spelar för mig ingen större roll. Vi måste kunna ha ett samhälle där familjer ser olika ut och gör olika val och där samhället också är berett att ge dem stöd.

söndag, januari 09, 2011

Omgjord blogg efter EP-betyg

Hoppas på
bättre betyg
nästa gång!
Betygssättning kan i bästa fall bidra till förbättrade prestationer. Enköpings-Posten har betygsatt de lokala politikernas bloggar och jag får gratulera Solveig Zander till bästa betyg, en 4:a. Själv fick jag en 2:a.  För min del har betyget från EP:s genomgång resulterat i vissa förändringar, bland annat har jag fixat en kortare presentation av mig själv och gjort om bloggens huvud.

Vi får se om det blir bättre betyg nästa gång...

lördag, januari 08, 2011

Bra inlägg om folkhälsa

Karin Ericsson, ordförande (C) Folkhälsorådet i Uppsala kommun och Stefan Hanna kommunalråd (C) i Uppsala kommun med ansvar för folkhälsofrågor  har i dagens UNT en mycket bra artikel om vikten om ett aktivt folkhälsoarbetet.

fredag, januari 07, 2011

Är Folkpartiet tillräckligt liberala?

Thorbjörn Fälldin försökte slå 
samman Centerpartiet och
 Folkpartiet 1973. Det gick inte. 


Så har då sammanslagningsdebatten kommit upp igen. Det är ordföranden i folkpartiets ungdomsförbund, Liberala ungdomsförbundet, och ordföranden i Centerpartiets ungdomsförbund som i en debattartikel på Newsmill propagerar för att de båda partierna ska gå samman till ett liberalt parti.

Tanken är inte ny. Tvärtom ägnades flera decennier åt att bedriva "mittenpolitik" och även åt att i konkreta arbetsgrupper se över möjligheterna till samverkan och sammanslagning. Det är ingen tillfällighet att Centerpartiet och Folkpartiet delar studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan. I riksdagsvalet 1968 gick de båda partierna till val på ett gemensamt program, Mittensamverkan 68.

Efter valet 1973, som var ett succéval för Centerpartiet med 25,1 procent av rösterna, samtidigt som Folkpartiet folkpartiet gjorde ett katastrofval med 9,4 procent, blev det sammanslagningsdiskussioner, men idéerna avfärdas entydigt inom Centerpartiet efter det möte med partiets förtroenderåd som kallats Uppsala möte.

Det fanns en tid då Folkpartiet hade något att erbjuda Centerpartiet när det gällde liberalism, och då specifikt frågor kring minoriteter, tolerans, tryck- och yttrandefrihet. Den tiden är sedan länge borta. När det gäller den politiska liberalismen är Centerpartiet idag ett tydligare liberalt parti än Folkpartiet.

Det finns många skäl mot en sammanslagning. Jag kan räkna upp några:


  1. Det är svårt att genomföra lyckade fusioner - detta gäller både i näringslivet och i organisationsvärlden. Som Anders W Jonsson skriver så är det frågan om det är värt att ägna kraften åt att slå samman partier de närmast åren.

  2. Frågan är hur liberala folkpartiet egentligen är. Under senare år, både under Leijonborg och Björklund, har det kommit flera förslag från folkparti håll som stämt dåligt med i varje fall min liberala kompass. Inte minst när det gäller flyktingpolitik och integritet har partiet ibland gjort en del utspel som förvånar. Centerpartiet har på ett tydligare sätt stått upp för de liberala värdena.

  3. Det finns fortfarande en hel del andra frågor där partierna skiljer sig åt. Fler av de frågor som Folkpartiet lyft fram under de senaste valen (kärnkraften, Nato, euron) är sådana där partierna har olika uppfattning. I dessa frågor verkar dessutom vissa folkpartiser ha en närmast religiös fastlåsning vid gamla positioner. Trots att den eurokris Europa just nu genomlider visar på bristerna med euron, låtsas man till exempel som om inget hänt. I Folkpartiet finns inte heller den förståelse för att hela Sverige också inkluderar landsbygd och glesbygder - något som är en kärna för Centerpartiet.

  4. Partier är inte bara politik, utan också organisationskultur, som också Anders W Jonsson, konstaterar. Det är svårt att se några partier som är mer olika. Det kommer att göra det svårt att få ett fungerande samarbete. Den kultur som finns inom Folkpartiet verkar dessutom frammana en hel del destruktiva tendenser, vilket märkts på mer än ett håll.Dessa skillnader gör att det inte är troligt att det kommer att gå att slå ihop de båda partierna. En sammanslagning skulle antagligen leda till en lika snabb splittring i nya partier.

Andra om detta: Annie Johansson, Roger Haddad,

torsdag, januari 06, 2011

Uppsala finalist i Earth Hour Challenge

Uppsala kommun är en av tio finalister i  WWF Earth Hour Challenge, ett gott beröm till kommunens miljöarbete. Ett bra betyg till det miljöarbete som bedrivs av Centerpartiet och alliansen i Uppsala kommun. Vinnaren tillkännages den 15 mars.

onsdag, januari 05, 2011

Miljöarbete lönar sig

Ett ambitiöst miljöarbete lönar sig – för miljön, för hälsan och för ekonomin.

Det konstaterar jag i en debattartikel som idag är publicerad i Arbetarbladet där jag skriver om det nya miljöprogram för Uppsala läns landsting som trädde i kraft vid årsskiftet. Det är ett ambitiöst miljöprogram som vi nu ska genomföra med den tydliga visionen att Uppsala läns landsting ska vara fossilbränslefritt till 2020.

Att följa upp så att miljöprogrammet blir verklighet blir en viktig del av mina uppgifter under de kommande åren, men också att vara med och lyfta fram allt som görs. Det är ännu en anledning att vara stolt över att vara verksam i Uppsala läns landstingg

måndag, januari 03, 2011

Har Hanna rätt?

I mellandagarnas nyhetstorka har en bloggpost från Stefan Hanna givit upphov till en liten debatt. Hanna konstaterar att vi som samhälle har problem med övervikt och att vi endera väljer att betala de kostnader som detta leder till gemensamt, eller beskattar dem som har en ohälsosam livsstil.

Det som gjort att det blivit en sådan debatt är dels att få som kommenterar verkligen läst blogginlägget och att de därför missuppfattar det hela som ett konkret förslag, dels att Hanna kopplar skatten direkt till vårdkostnader. Sanningen är att principen är vedertagen till exempel när det gäller punktskatter på alkohol och tobak (läs till exempel Oscar Sundevalls inlägg). Ju mer alkohol man dricker, desto mer alkoholskatt betalat man. Liknande förslag för att angripa övervikt skulle till exempel kunna vara punktskatter på socker och fett (Hägglund föreslår skatt på socker och fett, Skatt på läsk och godis behövs). Det uttalade syftet med dessa skatter är dock inte att betala för extrakostnaderna (då borde nämligen alkoholskatten vara många gånger högre), utan att bidra till att styra konsumtionen. Samma princip används inom miljöpolitiken, till exempel med koldioxidskatter.

Den grundläggande frågan är hur vi ska öka svenskarnas hälsa i framtiden och därmed minska belastningen på hälso- och sjukvården. När det gäller övervikt tror jag inte i första hand på ekonomiska styrmedel, det viktigaste måste vara att få människor att röra mer på sig. Det tror jag är svårt att lösa med skattesystemet.

På en punkt skulle det dock kunna vara möjligt att ge Hanna rätt. I Sverige har vi reducerad moms - 12 procent - på livsmedel. Till livsmedel räknas även till exempel läsk, chips och godis. Även om jag kan förstå att det kan vara krångligt att dra gränserna i livsmedelsbutiken, kan man undra varför det ska vara lägre momssats på en påse chips än på ett par löparskor.

Andra som bloggar: Christian Ottosson, Annie Johansson,