Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 31, 2011

Ansvarsfull opposition i landstinget

Det är glädjande att det finns så stor enighet i landstingspolitiken i Uppsala län och att vi kan ha en stor enighet också om en del tuffa beslut. Idag har landstingsstyrelsen behandlat förslaget till budget för nästa år, inklusive patientavgifter. Det är glädjande att Socialdemokraterna också har insett behovet av att höja avgifterna i takt med kostnadsutvecklingen och i grunden accepterar alla förändringar som vi vill göra.

Sedan har de en del förslag till sänkningar och de accepterar inte heller den höjning som riksdagen beslutat om högkostnadsskyddet. Detta gör att det fattas ett antal miljoner i deras budget som de inte redovisat hur de ska finansiera, men antagligen anser de att det inte behövs lika stora uppräkningar för vården som vi från majoriteten anser.

Enligt de rapporter jag fått har Socialdemokraterna inte heller lagt något annat förslag när det gäller kollektivtrafikens finansiering,  vilket i praktiken betyder att man delar bedömningen att de behövs en begränsade prisjustering 2012 för att kunna utveckla kollektivtrafiken framöver.

Min sammanfattning är att de breda lösningar som TV4 Upplands Janne Norling talar om på sin blogg faktiskt finns.

Viktigt besked om region

Nu finns ett tydligt formellt besked från landstingsstyrelsen när det gäller statens indelning. Det ska inte finnas någon statlig gräns mellan Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län i framtiden.
Landstingsstyrelsen i Uppsala län landsting tog beslutet idag och de båda övriga landstingen tog beslut i förra veckan.

En viktig inriktning och ett steg på vägen, som inte i onödan sätter gränser gentemot andra. Enligt min mening är det när staten väl satt sina gränser inte längre fruktbart med en underifrån process. Då lär vi anpassa oss och bilda en region utifrån statens indelning.

fredag, oktober 28, 2011

Regionfrågan - igen

Från Centerpartiet har vi sett behovet av att skapa starkare regioner som kan ta över ansvar och befogenheter från staten och föra dem närmare människorna. Det handlar om att regionalt få större makt över viktiga frågor som påverkar människors vardag: infrastruktur, kollektivtrafik och andra delar som har stor betydelse för tillväxten.

Med den inriktning som man valt i denna process är det dock svårt att komma fram i vår del av Sverige. Alla vill på något sätt vara i mitten av en ny region. Från Centerpartiet har vi sagt att det i vår del av Sverige - som då inkluderar hela Svealand och Gävleborg - bör finnas två eller tre regioner.

Från Centerpartiet i Uppsala län har vi sagt att vi gärna ser en region med Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro. I våra diskussioner efter valet har vi också konstaterat att kärnan för oss i detta är att de län som omger Stockholms län håller samman.

Tyvärr finns inte den öppenheten från alla andra håll. Det finns flera län med Socialdemokratisk ledning, som absolut inte kan tänka sig att ingå i en region med Dalarna och Gävleborg. Det tycker jag är tråkigt. När Centerpartiet lade fast vår linje öppnade vi för en ordentlig analys av vilken indelning som är den bästa - utan att på förhand låsa sig vid fördomar om varandra.

Uppsala läns landsting har redan under förra mandatperioden varit berett att gå in i en regionbildning. Tanken var ursprungligen en ansökan med Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Sedan hoppade Örebro av den överenskommelsen, och det blev en restansökan med Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Detta område har aldrig setts som det optimala området för en region. Som Kammarkollegiet skriver i sitt yttrande till regeringen över ansökan: "även sökandena anser att den föreslagna regionen endastär ett första steg i en regionbildning sombör omfatta fler landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion".

Idag samlas Centerpartiets gruppledare i Mälardalen i Enköping för överläggningar och diskussioner. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer ytterligare några steg på vägen till att finna lösningen på hur regionpusslet ska läggas i vår del av Sverige.

torsdag, oktober 27, 2011

Beröm till lasarettet i Enköping

Enköpings lasarett arbetar bra med attityder till patientsäkerhet hos personalen. Det framgår av den attitydundersökning som genomförts av patientsäkerhetskulturen.

Som det står i landstingets pressmeddelande:

Lasarettet i Enköping har systematiskt prioriterat patientsäkerhetsfrågorna sedan ett par år tillbaka och det här är ett kvitto på att man har lyckats, säger Anders Björklind, chefläkare inom landstinget.


Läs hela pressmeddelandet: Stark patientsäkerhetskultur vid Lasarettet i Enköping

måndag, oktober 24, 2011

Regeringens linje står fast

Regeringens linje om svavelutsläpp står fast, trots piruetter från vissa M-märkta ministrar. Ett tydligt exempel på att det behövs ett starkt centerpartistiskt inslag i regeringen för att garantera en fortsatt aktiv och framgångsrik svensk miljöpolitik.
Lyssna: Moderaterna ger sig om svavelutsläpp

fredag, oktober 21, 2011

Orolig för Moderaterna

Moderaterna vill inte sänka värnskatten. Det finns andra skatter som är viktigare att sänka. Sveriges Radios webbplats citerar partiets gruppledare Anna Kinberg Batra.

Partiets gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, påpekade att det skulle bli så stora skillnader i skattesänkningar mellan hög- och låginkomsttagare om värnskatten togs bort, att hon inte kunde försvara det.
– Det skulle vi ha väldigt svårt att förklara i debatter och valrörelser och jag skulle faktiskt inte vilja göra det heller, sa Anna Kinberg Batra.

Jag börjar bli allvarligt oroad för Moderaterna, jag känner inte igen partiets politik. Det är tur att Gunnar Hökmark finns så att det åtminstone finns någon som påminner om de gamla moderaterna..

Fast i sak har de alldeles rätt. Det är inte skattesänkningar på toppen som är det mest angelägna - det kommer att dröja länge innan det är det.

torsdag, oktober 20, 2011

Prioritera kollektivtrafiken!


Biogastankning pågår.


Idag var jag på ett mycket intressant besök på Gamla Uppsala buss, GUB, det kommunala företag som kör statdstrafiken i Uppsala. Det var spännande att höra om deras arbete, inte minst med att utbilda förare - där 98 procent lyckas med utbildiningen.

Det var också tydligt vad de pekade på som den viktigaste faktorn för att få kollektivtrafiken att flyta bra: en stadsplanerings som prioriterar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter. Här är det ingen tvekan om att det finns mycket att göra i Uppsala som skulle gynna både stadstrafiken och regiontrafiken. Kollektivtrafiken måste prioriteras, inte minst när det gäller att öka framkommligheten. Det är framförallt trafiken till och från resecentrum som är ett stort problem. Här behövs det ett mycket tätt samarbete mellan Uppsala kommun, landstingets som kollektivtrafikmyndighet och de som kör bussarna för att hitta de mest effektiva sätten att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft i Uppsala stad.

Extra roligt är att bolaget sedan länge är miljöcertifierat och har en stor satsning på förnybara bränslen i form av biogas.

onsdag, oktober 19, 2011

Nya patientavgifter bra för vården

När vi nu lägger fram förslag till nya patientavgifter från majoriteten gör vi det med två utgångspunkter. Den första är att det är rimligt att anpassa patientavgifterna efter kostnadsutvecklingen. Det finns en bred samsyn i Sverige om att patientavgifter ska vara en del -om än en väldigt liten del - av vårdens finansiering. Det är då också rimligt att avgifterna höjs med jämna mellanrum. Nu är det fem år sedan patientavgifterna höjdes och det är därför rimligt med en justering uppåt.

Det andra är att avgiftern också ska ge signaler om vilken vård man ska söka sig till i första hand. Det betyder att det är betydligt billigare att besöka en läkare på vårdcentralen än att besöka akutmottagningen på Akademiska sjukhuset eller Enköpinga lasarett. Vi fortsätter att öka den skillnaden genom att höja kostnaden för besök i primärvården betydligt mindre än avgiften för besök till specialister och till akutmottagningarna.

Den principiellt viktiga förändringen som vi nu lägger fram är att om du först besöker läkaren på vårdcentralen, primärvårdsjouren på Enköpings lasarett Närakuten i Uppsala eller akutmottagningarna i Tierp eller Östhammar så behöver du inte betala mer om de bedömer att du behöver få vård på någon av sjukhusens akutmottagningar. Här finns möjlighet för den som inte säkert behöver den stora akutmottagningens resurser att komma billigare undan, samtidigt som man säkert i många fall faktiskt kan lösa problemen på rätt vårdnivå.

En annan viktig del är att vi säger nej till höjningen av avgifter på förebyggande vård, till exempel diabetesskolor, rökavvänjningskurser och viktminskningsskolor. Detta är en del i vår prioritering av det förebyggande arbetet.

Självklart ger detta med höjda avgifter också mer pengar till vården. Pengar som annars måste fram på något annat sätt. Totalt handlar det om cirka 20 miljoner kronor mer i intäkter för landstinget.

Genom att ge mer resurser till vården, styra mot rätt vårdnivå och prioritera förebyggande behandling är det nya förslaget till patientavgifter bra för vården.

Hela förslaget finns på Radio Upplands hemsida: Patientavgifter 2012

tisdag, oktober 18, 2011

Mindre pengar till vården med Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna utlovar på UNT:s debattsida mer pengar till vården. Det vore inte konstigt om de kom med ett sådant förslag, det låter ju alltid som om de har mer pengar till vården. Problemet är bara att det inte är sant - i varje fall inte i förhållande till regeringens politik. Det som man i debattartikeln kallar "förstärkning", innebär bara att landstinget kompenseras för att Socialdemokraterna inte vill anpassa högkostnadsskydden till kostnadsutvecklingen.

Det blir alltså inte mer pengar till vården med Socialdemokraternas förslag, det är bara en kompensation för andra intäkter som landstingen inte får. I Socialdemokraternas budgetförslag ligger också en ökning av de generella bidragen till kommuner och landsting, men samtidigt vill man höja kommunernas kostnader genom att kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar. De höjda statsbidragen ligger på två miljarder, medan de ökade kostnaderna för kommuner och landsting nog ligger någonstans mellan tre och fyra miljarder, enligt Anders Sellström. Exakt hur det slår för just Uppsala läns landsting har jag inte räknat på, men det är mycket möjligt att det faktiskt hade blivit mindre pengar till Uppsala läns landsting om Socialdemokraterna fått bestämma.

Socialdemokraternas budgetmotion finns här.

måndag, oktober 17, 2011

Kollektivtrafik utan skattesubvention

En viktig utgångspunkt för den nya kollektivtrafiklagstiftningen är att den rent kommersiella trafiken ska kunna ta ett större ansvar för medborgarnas behov av resande. När den regionala kollektivtrafikmyndigheten i sitt program analyserat vilket behov det finns av kollektivtrafik, ska den också bedöma vad som kan klaras av med rent kommersiell trafik.

I vårt län är det framför allt SJ:s trafik på Mälarbanan (Enköping-Bålsta-Stockholm) och Ostkustbanan (Tierp-Uppsala/Uppsala-Knivsta till Stockholm) som idag bedrivs på rent kommersiella grunder Det finns också en del busstrafik, men det finns utrymme för mer.

För att tydligt visa att vi är beredda att ge utrymme för kollektivtrafik utan skattesubvention, planerar UL att från sommaren 2012 dra sig tillbaka från den linje som idag trafikeras av buss 801, det vill säga Uppsala-Arlanda med mellanliggande hållplatser. Det är en linje där förutsättningarna bör vara goda för rent kommersiell trafik. Det kommer också att bli ett test på om de kommersiella bolagen är beredda att ta ett större ansvar - det handlar inte minst om serviceutbud och trafik också sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.

Jag tror att de är beredda att ta detta ansvar. Blir det en succé, kommer det naturligtvis göra oss tryggare att gå vidare i den riktningen. Då kommer vi också få större möjligheter att utveckla den del av kollektivtrafiken som behövs för samhällets utveckling och för att åstadkomma tillväxt i hela länet, men som aldrig kommer att bli kommersiellt lönsam.

Radio Uppland har ett inslag om detta idag: Busslinje 801 kan bli privat

lördag, oktober 15, 2011

Kloka folkpartister

Folkpartiet har på landsmötet tagit åtminstone två kloka beslut präglade liberalism och socialt ansvarstagande. Landsmötet valde att säga nej till så kallade frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. Jag som under mycket lång tid  både ideellt och professionellt jobbat mot alla former av droger, inser ändå att det behöver finnas en balans i de åtgärder som man vidtar. Finns det misstankar om missbruk kan drogtester naturligtvis vara ett alternativ, men slumpvisa drogtester av elever är att gå för långt för väldigt lite nytta.

Det andra kloka beslutet var att Folkpartiet i praktiken säger nej till så kallad gårdsförsäljning av alkohol. I den frågan har mitt eget parti låtit sig förledas och inte riktigt velat inse att det förslag som lagts fram inte alls handlar om gårdsförsäljning av lokala produkter - utan öppnar för att alla tillverkare i hela världen i princip kan öppna försäljning på Sergels torg. Det är skönt att folkpartiet här håller fast vid sunda socialliberala principer och försvarar Systembolagets monopol.

Den som tror på marknadsekonomins kraft förstår också varför den inte ska få fritt spelrum när det gäller att sälja varor som inte bara skadar dem som använder dem, utan också har stora negativa effekter på andra människor och på hela samhället.

Samverkan majoritet och opposition

Hur man som majoritet ska förhålla sig till de partier som befinner sig i minoritet är en inte helt enkel fråga. För visst finns det ett valutslag och efter det har några partier bildat majoritet, medan andra utgör en mer eller mindre samordnad minoritet. Samtidigt finns det i princip ett samlingsstyre i kommuner och landsting - även minoriteten är representerad i styrelser och nämnder och har också ett ansvar för besluten.

Min grundinställning är att det är bra med ett öppet förhållningssätt. Min erfarenhet från min år i politiken är att det finns kloka tankar i alla partier. Den som har en tydlig ideologisk kompass är inte heller orolig för att lyssna till andras åsikter och förslag. Ofta kan man tillsamman komma fram till bättre förslag, än vad var och en klurat ut.

Visst är det så att en del av förberedelserna inför olika beslut först måste hanteras gemensamt endast bland majoritetspartierna, men till stora delar kan processen vara öppen också för oppositionen. Så är det till exempel i Uppsala läns landsting, där landstingsrådsberedningen i praktiken är öppen för alla partier i fullmäktige. Där läggs det ofta fram tjänstemannaförslag som ännu inte är politiskt färdigberedda. Synpunkter som kommer fram där har också större möjlighet att påverka besluten, än sådant som läggs fram vid sittande bord vid styrelsesammanträdet.

En sådan öppenhet från majoriteten kräver att oppositionen också klarar av att hantera detta. Jag ser det som skillnaden mellan politiker som är mogna att ta ett ansvar för helheten och därmed har det som krävs för att vara i majoritet, och de politiker som nog inte är mogna att vara annat än oppositionspolitiker. De flesta ledande oppositionspolitiker är av den första sorten. Tyvärr behövs det bara enstaka politiker av den andra sorten, som hellre vill vinna snabba politiska poäng än inflytande, för att en majoritet ska kännas sig tvingad att  ha en mer sluten process och bara förelägga oppositionen förslag som är helt färdigberedda och därmed utan möjlighet att påverka.

fredag, oktober 14, 2011

Bra tågträff i Mehedeby

Mehedeby är en ort i norra Uppland med fantastiska utvecklingsmöjligheter. Här bor omkring 500 personer och här stannar Upptåget. Men inför nästa trafikår kommer ett tåg i vardera riktningen att köra förbi orten. Detta för att det ska vara möjligt att den turen ska kunna gå ända till Gävle för att sedan vända söder ut igen.


En eftrfrågade utvidgning av trafiken som gör det möjligt att koma till Gävle vid 8:30 tiden med Upptåget. Därmed gynnas bland andra resande från Tierp, Älvkarleby och Skutskär, men det blir sämre för Mehedeby och Marma. Om detta ville Mehedeby fastighetsägarförening tala med mig. Det var en bra diskussion där jag fick med mig en hel del intressant - både om historien - hur de stred för ett tågstopp -och inför framtiden.


Uppsala län har gjort en stor satsning på bland annat Mehedeby genom att låta Upptåget stanna där. Det gäller nu att bygga vidare på detta - inte minst från kommunen. Det gäller att Mehedeby, och andra stationsorter, får en positiv utveckling. Där spelar kommunens planering, men också marknadsföring, stor roll. Men den stora tillgången för orter som Mehedeby är ändå någon organisation som fungerar som en förstärkare för allt det engagemang som finns. Det kan vara en fastighetsägareförening, en indrottsklubb eller bygdegårdsföreningen - med ett starkt loklat civilsamhälle finns förutsättningarna för utveckling

Läs om mötet i UNT här: 534 namn mot tågförsämringar och i Arbetarbladet här: Inga fler tåg till småorterna

tisdag, oktober 11, 2011

Klart med UL-upphandling

Så var det klart med UL:s upphandling av regionbusstrafiken. I ett pressmeddelande skriver man att Nobina vann en del, medan Sambus tog trafiken runt Enköping och Bålsta. Förhoppningsvis kommer detta att innebära starten på ett bra samarbete som inte minst kommer att ge resenärerna en bra kollektivtrafik.

Läs mer: Radio Uppland, Busstidningen

Verkligheten står inte stilla

Några av bussarma hos Mellansvensk .
Verkligheten står inte stilla. Det har hänt mycket i Enköping sedan de nuvarande linjerna i stads-trafiken lades fast. Bacho finns inte längre, men ett helt nytt område har växt upp i Varghällar med bland andra KG Knutsson. Nya bostads-områden byggs.

Idag besökte jag Mellansvensk Omnibusstrafik som kör stadstrafiken i Enköping, än så länge på uppdrag av Enköpings kommun, men efter årsskiftet som en del i den regionala kollektivtrafiken. Det var intressant att höra deras tankar om utveckling, men också de problem som de upplever med till exempel parkerade bilar eller mer eller mindre väl genomtänkta förändringar i vägar som försvårar för busstrafiken.

Jag tror att en viktig del för att den nya kollektivtrafikmyndighetens arbete med att planera framtidens kollektivtrafik ska lyckas, är att lyssna till de tankar som finns hos dem som dagligen arbetar i den. Där finns mycket kunskap att ta tillvara.

måndag, oktober 10, 2011

Informationen behöver bli bättre

Vårdvalet är en viktig reform som ger patienten mer makt. Men för att den makten ska kunna utövas fullt ut krävs också att jag som patient har tillgång till information. Oftast får vi den genom egna erfarenheter och genom de erfarenheter som vänner och bekanta gör. Vi väljer den vårdcentral som är mest bekväm ocm vi där får ett bra bemötande och bra service.

Samtidigt måste det finns information också om sådan kvalitetsfrågor som är svåra att se bara vid några enstaka besök. Här är det fortfarande mycket långt kvar. Detta är ännu mer viktigt när vårdvalet utvidgas också till specialistvården. En höftoperation gör man inte så ofta, och då kan det vara bra att ta reda på mer om kvaliteten på det sjukhus som erbjuder sig att genomföra den.

Dagens Nyheter uppmärksammar i en artikel (Information om vårdval får underkänt) en rapport om att landstingen brister i att informera om kvaliteten på olika vårdcentraler. Det finns dock ett samlat ställe för att hämföra vår på 1177.se (http://www.1177.se/Hitta-vard/) därman kan jämföra olika vårdcentraler i hela landet - men tyvärr bara fyra åt gång. Den tjänsten behöver marknadsföras mer, men också utvecklas så att jag som potentiell kund har tillgång till mer information om enheternas vårdkvalitet.

Att driva fram efterfrågan på denna typ av jämförelser är en viktig effekt av vårdvalet. Det kommer att innebära kvaliteten förbättras när den blir tydlig för alla att se.

Den rapport Ulrika Winblad och Caroline Andersson vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap arbetat fram utgör ett mycket bra underlag för att utveckla vårdvalet för att underlätta patienternas val och förbättra vårdens kvalitet.


Rapporten har titeln: Vilken information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling?Patienters och medborgares behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information

lördag, oktober 08, 2011

Juholts lägenhetsaffärer
Håkan Juholt har gjort fel när han tagit ut dubbelt så mycket i ersättning som han har haft rätt till för sitt boende i Stockholm. Det hela har pågått sedan 2007. Det är möjligt att han inte har haft koll och det är bra att han omedelbart förstått att han skulle betala tillbaka. Samtidigt kan man tycka att det är underligt att han inte själv ifrågasatte att han skulle få hela hyran betald.

Lena Melin i Aftonbladet skriver om historien och jämför med Mona Sahlins fall och drar slutsatsen att Juholt döms hårdare än Sahlin. Det är nog för tidigt att dra den slutsatsen. Sahlinaffären började den 6 oktober 1995 och det tog 10 dagar innan den berömda presskonferens där Sahlin tar time-out och en dryg månad innan hon drar tillbaka sin kandidatur som partiledare och statsminister.

Det kan också var värt att påminna om att det som fällde Sahlin var en rad enskilda händelser som tillsammans bildade ett mönster. Det var inte bara det att hon använt regeringens kontokort för privat inköp, hon hade också bland annat missat att betala räkningar och fått sitt privata kontokort indraget. Dessutom var det statsminister hon skulle bli, inte bara partiledare för Socialdemokraterna. Samtidigt mötte hon ett starkt motstånd från vissa inom sitt eget parti.

Vi vet inte hur detta slutar. Om det kommer ytterligare graverande uppgifter - och Aftonbladet antyder att det finns sådana - kan det bli svårt för Juholt att sitta kvar. De ekonomiska värdet av Juholts fel är betydligt större än det som fällde Mona Sahlin, som KG Bergström påpekar. Men om alla fakta nu finns på bordet klarar han sig troligen, men försvagad. Även väljare och medier inser att alla kan göra misstag.

Läs mer: DN, DN ledare , Staffan Danielsson, Svd jämför Sahlin- och  Juholtaffärerna,GP,

fredag, oktober 07, 2011

Två vårdcentraler i Bålsta


Det var fullt när den nyöppnade Bålstadoktorn hade öppet hus och jag passade på att besöka dem tillsammans med landstingsrådskollegan Nina Lagh. Det var kul att se lokalerna och få en rundvandring. Eftersom Nina, som förra mandatperioden var kommunstyrelsens ordförande i Håbo, var med fick jag också veta lite om vad som tidigare varit i lokalern.

Bålsta är länets tredje största tätort. Ändå har det till för några veckor sedan bara funnits en vårdcentral. Under många år har den vårdcentralen dessutom fått utstå en hel del kritik och har haft problem både med att få läkare och med tillgängligheten. En av de starkaste önskemålen från dem jag träffade i Bålsta under valrörelsen var just att få en bättre primärvård och att det också i Bålsta skulle finnas fler vårdcentraler att välja mellan.

Det som har hänt sedan valet är att Bålsta vårdcentral har sålts och inte längre drivs av landstinget, istället är det Medpro Clinic som tagit över. Nu har också Bålstadoktorn, som ingår i Praktikertjänst, öppnat. Därmed finns förutsättningarna för att de som bor i Håbo ska ha två välfungerande vårdcentraler att välja mellan.

Tillväxten betydelse för bra service

%22Satsa%20mer%20p%C3%A5%20Uppsala%22

I ett klokt inlägg i en intervju med TV4 påpekar landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman betydelsen av att länet växer och att kommunerna planerar för utbyggnad i de områden där de vill ha utvidgad eller förbättrad service. Det är särskilt tydligt inom kollektivtrafikens område. Här måste kollektivtrafikutbyggnad och samhällsplanering gå hand i hand.

De orter där kommunen satsar, där det byggs nya bostäder och där det finns planer på utbyggnad kommer det också att vara lättare att få en bra kollektivtrafik. Om kommunen inte ger dessa förutsättningar eller prioriterar andra områden och det leder till ett minskat underlag, riskerar också servicen att bli sämre.

Det är därför oerhört viktigt att det finns ett väldigt bra samspel mellan samhällsplanering och kollektivtrafik, inte minst att större nya bostadsområden planeras så att de ligger i anslutning till bra kollektivtrafiksstråk. Kollektivtrafiken måste tänkas in redan från början när nya bostadsområden planeras.

Att få denna samverkan att fungera är en av de stora uppgifterna för landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet och en av de frågor som kommer att vara mycket viktig för kollektivtrafiknämnden.

torsdag, oktober 06, 2011

Hyllning till Carlgren

C-power16Andreas Carlgren har ideologiskt varit en extremt tydlig centerpartistisk miljöminister, med fokus på decentralisering och subsidiaritetsprincipen. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå i samhället, i nära samarbete med dem som berörs av olika förvaltningsbeslut.


Så skriver Jenny Jewert i en krönika på DN:s ledarsida. En artikel som är väl värd att läsa, som också sätter in Carlgren och Centerpartiets miljöpolitiska linje i sitt rätta internationella sammanhang. Det är ingen tvekan om att Andreas Carlgren och Centerpartiet levererat i miljöpolitiken.

Läs krönikan här: En missförstådd minister

onsdag, oktober 05, 2011

I väntan på ambulans

IVPA, i väntan på ambulans, är när räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm i fall där de kan vara på plats sanabbare och det är medicinskt motiverat. Det är en bra aktivitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett komplement till ambulassjukvården. Det viktigaste måste vara att det finns god tillänglighet till ambulanssjukvård i hela länet.

Det är för övrigt inte alltid där man förväntas sig som de stora flaskhalsarna när det gäller ambulanssjukvården finns. Jag kommer ihåg att det i Västmanland visade sig att det område där det var störst problem att hinna fram med ambulans enligt de uppställda målen var i Västerås tätort.

När det gäller när räddningstjänsten ska larmas så är det en fråga om medicinska bedömningar. bedömningar som bäst görs av de profesionellt ansvariga inom ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Läs också Erik Weimans blogg: Samverkan bygger på ansvarstagande ,

måndag, oktober 03, 2011

Vad är skillnaden?

Vad är skillanden mellan ett orättvist förslag som bara gynnar höginkomsttagare och en reform för att underlätta vardagspusslet? För Håkan Juholt och socialdemokraterna när det gäller RUT-avdrag  är svaret drygt 12 månader.
- Vi inser att det (rut) är ett svar på livspusslet för många människor, barnfamiljer och pensionärer och då är vi beredda att låta det vara kvar. 


Säger Juholt nu till  TT. Det är dock inte alla som hänger med. Socialdemokraternas kvinnoförbund tror fortfarande att det är budskapet från valrörelsen som gäller.

Varudeklaration: Det som skrivits ovan återspeglar till bästa förmåga bedömningen av Juholts och Socialdemokraternas inställning den 3 oktober klockan 22.00. Ingen garanti lämna vad gäller hur länge denna uppfattning står sig.

söndag, oktober 02, 2011

Vem är vi skyldiga?Läser den utmärkt intressanta artikeln Från guld till skuld i Svenska Dagbladet. I en lite fakta ruta hittar jag en mycket intressant uppgift om vår skuldbörda "...utslaget på hela världens befolkning innebär det att varje världsmedborgare har en skuld på över 23 000 dollar" skriver man.

Intressant. Frågan är dock hur mycket vi behöver oroa oss. Så länge vi inte träffat på liv i universum lär vi inte behöva vara oroliga för att de ska komma och kräva tillbaka pengarna.

Mats Odell som ledare för Kd?

Det kan vara svårt för utomstående att förstå vad som sker i ett politiskt parti. Jag märkte det i många av de kommentarer som gjordes om Centerpartiet inför ordförandeskiftet. Viss kommentarer, även av förstå-sig-påare och statsvetare - saknade helt verklighetsförankring.

Det är klart att jag därför kan ha svårt att begripa vad som sker inom Kristdemokraterna. Det är i och för sig inte underligt att Göran Hägglund ifrågasätts - partiet har tappat väljare och han har varit partiledare ett antal år. Men när motkandidaten som förs fram är Mats Odell börjar man undra vilken analys som ligger bakom. För mig känns det som om Per-Ola Eriksson lanserats som efterträdare till Maud Olofsson.

Mats Odell har dessutom bestämt sig för att ställa upp. Det är klart att det kan ses som en symbolisk satsning på pensionärsrösterna att gå till val med Odell som partiledare. Han kommer själv att vara folkpensionär i valet 2014. Samtidigt är det för den som ändå följt svensk politik sedan 1980-talet, svårt att se att Odell tidigare har åstadkommit något som talar för att han skulle kunna lyfta Kristdemokraterna.

Sedan är frågan vem som egentligen kan ersätta Hägglund. Som både Folkpartiets och Centerpartiets partiledarbyten visar, innebär ett partiledarbyte under en alliansregering i praktiken att partiledaren blir ledamot av regeringen och departementschef. Partiledarbyten ger inte heller upphov till att ansvaret för frågor flyttas mellan partierna. I praktiken innebär det att även om Hägglund avgår så kommer hans efterträdare att bli socialminister.

Andra som bloggar om detta: Ulf Bjereld, Peter Soilnader, Kent Persson, Jonas Segersam, Ola Theander