Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, april 23, 2012

Inte bara trängselskatt

Viktigt besked från Centerpartiet om Ostkustbanan och Mälarbanan.
På Dagens Nyheters debattsida idag lanserar Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partiets trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson en storsatsning på miljö, infrastruktur och kollektivtrafik. Det som fått mest uppmärksamhet är öppningen för att ytterligare orter - bland annat Uppsala - ska ha möjlighet att införa trängselskatter. Det är bra, men det är viktigt att betona att det ska vara lokala beslut. Jag tror inte att Uppsala idag är en stad som behöver trängselskatt, och ska det införas krävs en hel del i form av utbyggda infartsparkeringar och liknande. Men det är bra att kommunerna får detta som en del i sin arsenal.

 Den viktigaste delen i debattartikeln för Uppsala och Uppsala län är en annan. Det är förslaget att använda satsa både på underhåll och på en utbyggd infrastruktur. Jag noterar med glädje att både Ostkustbanan och Mälarbanan är nämnda som viktiga sträckor att investera i för persontrafiken.


När det gäller infrastruktursatsningar så gäller det också att få fram pengar. Här lade Annie Lööf fram ett tydligt förslag i lördagsintervjun i Sveries Radio. Det finns ett antal i dag statliga eller delstatliga företag som regeringen vill sälja. Pengarna från de försäljningrna vill Centerpartiet använda för att finansiera satsningar i infrastruktur. Det är ett konkret förslag på hur vi staten ekonomiskt ska klara en storsatsning på infrastruktur, utan att lassa över ansvaret på kommande generationer eller på kommuner, regioner och landsting. Det är precis den typ av förslag som behövs för uthållig tillväxt i Sverige.

torsdag, april 19, 2012

Alliansen regerar i Enköping

Så kom beskedet att alliansen i Enköping har kommit överens om att åter regera ihop. Även för den som följer Enköpingspolitiken lite från sidan är det tydligt att det som var katalysatorn bakom detta besked var att Centerpartiet klev fram och tog ledartröjan när man tröttnat på att inget hände. Det var det som fick fart på diskussionen mellan partierna.

Detta visar att det ibland kan vara nödvändigt att visa ledarskap och ta en del tuffa initiativ. Det gjorde Centerpartiet när de gav beskedet att de ville att Enköping skulle styras av en majoritet. Det är säkert många som var kritiska till det beskedet, men som nu gläds över att det nu åter blir majoritetsstyre.

Ännu är inte detaljerna i uppgörelsen presenterad, men resultatet är onekligen en fjäder i hatten för centergruppen med Urban Wahlberg och Roger Andersson i spetsen.

Ena-Håbo skriver här: Ena-Håbo

tisdag, april 17, 2012

Landstingssatsning för Enköping


Det är inte svårt att se vad landstingets kollektivtrafiklyft betyder för Enköping. Man behöver inte ens åka i en av bussarna, det räcker med att se en för att inse att det behövs nya bussar. En viktig del i den satsning som vi gör är just nya bussar, bland annat till Enköping. Men vi gör också viktiga satsningar inom vården, viktigt för alla i Enköping och Håbo. Allt redovisat i en debattartikel i dagens EP. EP finns inte tillgängligt på Internet, så här kommer texten i sin helhet:

Alliansen fick i valet 2010 förnyat förtroende av väljarna för att förbättra vården och kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi tar nu i vårt förslag till budget ytterligare steg för att genomföra de löften Alliansen ställde i valet. Vi gör ambitionshöjningar inom vården och omsorgen om de svårast sjuka, kortar vårdköerna samt gör en storsatsning på kollektivtrafiken. För att kunna genomföra detta och fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre.

Vi ser behov av att göra fortsatta förbättringar av vården och omsorgen om de svårast sjuka. Det pågår ett närvårdsarbete där Enköping/Håbo ligger långt framme. Vi vill nu utveckla den närvårdsavdelning med bland annat mellanvårdplatser som idag finns på lasarettet i Enköping. En ökning av antalet platser där är ett konkret steg för att förbättra vården och omsorgen om de svårast sjuka i södra länsdelen. Ökade möjligheter till hembesök är ett annat område vi vill prioritera.

Ytterligare satsningar inom vården handlar om vårdköerna. Idag är de alldeles för långa vilket vi inte kan acceptera. Vi gör därför under 2012 riktade satsningar för att korta vårdköerna inom diagnoser där köerna är som längst. Denna satsning fullföljs kommande år och pengar tillförs som kan användas för att möta behovet av ökat vårdbehov. Enköpings- och Håboborna ska få vård istället för att vänta på den. Här ser vi också möjligheter för lasarettet i Enköping att utvecklas och ta ett större ansvar för vårdproduktionen i länet.

Uppsala län växer snabbt. Det gör att kollektivtrafiken i länet behöver utvecklas. Genom den satsning vi nu gör på kollektivtrafiken ökar chansen för de som bor i länet att hitta ett arbete, och också chansen för arbetsgivare i vårt län att hitta lämplig arbetskraft. Det skapar tillväxt i hela länet vilket är grunden för en fortsatt stark välfärd.

Ska kollektivtrafiken locka fler resenärer krävs bättre komfort, säkerhet och tillförlitlighet. Högre standard på bussarna är också ett tydligt krav från dagens resenärer i Enköping och Håbo. Det får vi med de nya bussar som tas i bruk i juni 2012. Det blir även bättre turtäthet och tillgänglighet. Denna satsning finansieras främst med ökade anslag, men också genom resenärerna via en taxehöjning med i genomsnitt tre procent under kommande år.

Alliansen lägger fram en budget med tydliga prioriteringar och högre ambitioner inom vården och kollektivtrafiken. För att fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre för 2013. Det gör att vi finansierar våra satsningar och samtidigt kan sätta av pengar till framtida pensioner och investeringar. Det är en ansvarsfull politik utifrån förtroendet väljarna gett oss.


Nina Lagh (M), landstingsråd
Ludvig Larsson (FP), landstingsråd
Johan Örjes (C), landstingsråd
Mriam Eriksson (KD), landstingsråd

måndag, april 16, 2012

lördag, april 14, 2012

Regeringen lyfter biodrivmedel

Det är bra att regeringen nu är överens om att regeringen tar ytterligare steg för att att skapa en fossilbränslefri fordonspark. Genom förslaget att öka inblandningen av etanol i bensin och FAME, som Anna-Karin Hatt och Anders Borg presenterar på Svenska Dagbladets debattsida (Kvotplikt för biobränslen införs) minskar belastningen på miljön.

Det behövs dock också långsiktiga besked om hur bilar det blir för skattebefrielsen för biobränslen i övrigt. Skattebefrielsen löper ut efter 2013 och i god tid innan måste regeringen presentera hur "höginblandade biodrivmedel (till exempel E85) och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag ges fortsatt goda förutsättningar och konkurrensvillkor" som ministrarna skriver om i artikeln.

Läs mer på Anna-Karin Hatts blogg:

Grattis till guldnålen Ove!

Guldnålen är Centerdistriktets högsta utmärkelse som delas ut till väl förtjänta personer som gjort mycket för Centerpartiet. Vid årets distriktstämma i Tierp delade distriktsordförande Solveig Zander ut Guldnålen till Ove Hultquist - långvarig landstingsledamot och denna mandatperiod ordförande i landstingets kulturnämnd.

fredag, april 13, 2012

Kollektivtrafiklyft för Uppsala län

Intervjuad av radion
Idag presenterade vi inriktningen i landstingets budget för de närmaste åren. En gemensam budget som fyra allianspartier står bakom och som därmed har stöd av en majoritet i landstingsfullmäktige. Det är massiva satsningar som görs för att komma tillrätta med de problem som vi fortfarande ser i vårt landsting: för långa väntetider i vården, behov av bättre vård och omsorg för de svårast sjuka och ökat behov av kollektivtrafik för tillväxt och miljö. Dessa utmaningar ska vi lösa samtidigt som ekonomin är kärv.

Som centerpartist, miljövän och ordförande i kollektivtrafiknämnden är det roligt att konstatera att vi gör en historisk satsning på kollektivtrafik under 2013. Med vår budget finansierar vi ett kollektivtrafiklyft för Uppsala län.
  • Betydligt bättre komfort och säkerhet i regionbussarna. Införs redan juni 2012, men kostnaden kommer på helår 2013. Även bättre turtäthet och tillgänglighet.
  • Tätare trafik med Upptåget Uppsala-Tierp (halvtimmestrafik) och Uppsala-Gävle (timmestrafik).
  • SL:s pendeltåg direkt från Uppsala till Älvsjö via bland annat Arlanda, Helenelund (Kista) och Stockholm C.
  • Upptåg Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala 12 turer per dag vardagar.
Detta är en satsning som kostar och vi ökar landstingets utgifter för kollektivtrafiken med nästan 200 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. När vi ber skattebetalarna om att lägga in så pass mycket mer pengar, är det naturligt att också biljettpriserna åtminstone höjd i nivå med den allmänna prisutvecklingen.


Den största satsningen sker på hälso- och sjukvården. Vi tryggar sjukvårdens finansiering samtidigt som vi genomför nödvändiga kvalitetsförbättringar. Det handlar om att få en bättre matchning mellan beställning av vård och människors behov, och det handlar om att människor får vård i rätt tid.

Som centerpartist är det extra roligt att se att budgeten kommer att göra att det går att genomföra satsningar på mellanvårdsplatser i samverkan med länet kommuner. Det är en satsning som verkligen behövs och som var en viktig punkt i Centerpartiets landstingspolitiska program inför valet.

Ansvar för ekonomin är ett kännetecken för Centerpartiet. Så också i landstinget i Uppsala län. Det är därför självklart att vi lägger fram en budget som ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte bara ska gå jämt ut på sista raden, utan att det också ska finnas marginaler och möjlighet att göra avsättningar till eget kapital. Som politiker måste man göra prioriteringar. Ofta handlar det om att avstå från att göra satsningar eller till och med genomföra besparingar för att få en ekonomi i balans. Ibland kommer man dock till en punkt där detta inte är möjligt. Då måste man också vara beredd att ta de tuffa, men nödvändiga, beslutet att höja skatten. Vi kom till den punkten i landstinget i år. Vi lägger därför ett förslag om en höjning av  landstingskatten med 30 öre. Men väljarna kan vara säkra på att det är ett beslut som tagits efter mycken vånda och mycket räknande. Ska vi ta viktiga steg för att lösa de problem som länets invånare beskriver för oss, är det en nödvändig skattehöjning.

torsdag, april 12, 2012

Utveckla vårdvalet!

Rolf , Ove och övriga Centergruppen diskuterar 
vårdval med Anders W Jonsson.


I onsdags hade vi avsatt tid för ideologisk diskussion på Centerpartiets landstingsgrupps gruppmöte. Utgångspunkten var hur vi ska förbättra vården och öka patienternas makt. Temat var vårdval i specialistvården. Med hjälp av bland andra Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson fick vi hela gruppen möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågan.

Det är ingen tvekan om att vårdvalet inom primärvården har varit en stor succé. Erfarenheterna visar också att vårdval inom specialistvård ger positiva effekter. Samtidigt finns det en hel del frågor som behöver lösas, inte minst kring utbildning och forskning.

Det är också viktigt att fundera över hur vårdvalet anpassas till patienten, så att det blir en bra helhetslösning. Det finns idag lite olika idéer och lite olika inriktningar på hur ett utvidgad vårdval ska utformas. Att vårdval är bra råder det ingen tvekan om, men hur vårdvalet ska utformas för att passa invånarna i vård län bäst är en annan fråga.

Tåg - byggsten för stark utveckling

Radio Uppland följde i förra veckan upp besluten i kollektivtrafiknämnden om tågsatsning (Tågtrafiken kostar mer). Vad kostar det om det blir verklighet var deras fråga. Det är en bra fråga, men det är svårt att ge något riktigt svar. Ur en vinkel är det visserligen rätt enkelt - ungefär 130 miljoner kronor mer är prislappen i ökade kostnader för tågtrafik.

Men det är bara kostnadssidan. Satsningen kommer naturligtvis att leda till en del ökat resande med tåg. Frågan är varifrån resenärerna kommer. Är det sådan som tidigare kört bil eller inte rest alls innebär det också nya intäkter, är det resenärer som byter från buss till tåg blir är intäkterna de samma. Vi vet att de nya resenärerna kommer, men hur snabbt kan vi räkna med att de hittar de nya resealternativet? En viktig fråga på kort sikt, men inte lika intressant i ett 10-årsperspektiv. Då är det viktiga att resenärerna kommer och att de finansierar en stor del av kollektivtrafiken.

Sedan finns alla de andra vinsterna med en förbättrad kollektivtrafik. En större arbetsmarknad och en större bostadsmarknad gör fler får chansen att få ett jobb, att få ett bättre jobb eller behålla sitt drömjobb i Kista och flytta till Morgongåva. Det ger någon krona extra tillbaka till landstinget, men bidrar framför allt till tillväxten i hela regionen. Så vad kostar det? Ja, gratis är det inte, men  förhoppningsvis kommer denna satsning om några år ses som en självklar byggsten i en stark utveckling i Uppsala och norra och västra Uppland.

tisdag, april 10, 2012

Ek och Tifensee i Dagens Industri

Miljöminister Lena Ek och centerpartiets miljöpolitiska talesman Roger Tifensee skriver idag på Dagens Industris debattsida om behovet av att uppmärksamma vinsterna med att ställa om för att skapa en hållbara utveckling. Jag tror att det är helt rätt - vi måste se möjligheterna till en hållbar utveckling som inte bara klarar miljönsutmaningar, utan också bidrar till ekonomisk utveckling. Eller som Ek och Tifensee sammanfattar det:

"utan en genomgripande förändring i vårt sätt att ­generera tillväxt kan vi aldrig nå visionen om ett hållbart samhälle"


Läs mer: Debatt: C tar globalt miljöinitiativ

måndag, april 09, 2012

Centern får saker att hända i Enköping

ur EP 7/4

Sedan Folkpartiet (återigen) hoppat av en alliansmajoritet före jul hade inte mycket hänt, mer än att partiet också formellt hoppat av alliansen.

För några veckor sedan tog Centerpartiet ett initiativ för att få ordning på styret av Enköpings kommun. Tydligt markerade Centerpartiet att kommunen behöver ett majoritetsstyre.

När jag efter en kort påskledighet kommer hem och läser lokaltidningen verkar det som om det beskedet gav resultat och den osäkra situationen kan vara på väga att lösa sig. Vi får hoppas att det är så. För en sak visar erfarenheten tydligt - en kommun behöver en majoritet.