Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, december 19, 2009

Tråkigt för oss som gillar SAAB

Det är naturligtvis tråkigt att personbilstillverkaren SAAB kommer att försvinna, framför allt för oss som gillar bilen. Men är det inte tillräckligt många som vill köpa, så går det i längden inte att tillverka och sälja en bil. I Dagens Nyheter gör Lasse Swärd en analys av vad som gick fel.Han skriver bland annat:


Nu ska GM avveckla Saab under ordnade former. Vackert så. Värre
hade varit om Spyker eller Koen­igsegg försökt, misslyckats och stuckit med de statliga miljarderna och lämnat fabriken i knäet på staten.


Även om oppositionen kommer att försöka få det hela att bli regeringens fel, kan en regering aldrig gör något annat än att ge näringslivet så bra förutsättningar som möjligt. Det är inte statens roll att gå in och ta över enskilda företag. Mona Sahlin, som ett tag tyckte att staten skulle gå in som ägare i SAAB,är nu betydligt tystare. Den som har det högsta tonläget är faktiskt Miljöpartiets Peter Eriksson - det gäller ju att utnyttja SAAB-arbetarnas olycka för att klämma åt regeringen. Något exempel på vilka "långsiktiga ägare" som skule ha köpt bara SAAB ger han dock inte.

Regeringen och Maud Olofsson har  varit aktiva för att skapa förutsättningar för en affär, rgeringen och näringsdepartementet har lagt stor energi på att undanröja hinder för en affär - men det har hela tiden varit tydliga med att det inte kan bli tal om ett statligt ägande. Det är svårt att ens i efterhand se att det hade varit möjligt att göra mer. Det som borde ha gjorts, skulle ha gjorts av GM och för många år sedan.

söndag, december 13, 2009

Samarbete skadligt i opinionen

Håller på att lägga ut kommentarer som jag tidigare skrivit med anledning av olika böcker jag läst på bloggen I vår bokhylla. Hittade då vad jag skrev med anledning en bok om samarbetet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna 1995 - 1998. Det slår mig nu hur lika de samarbetet verkar ha varit jämfört med dagens allianssamarbete. Ett förtroendefull samarbete med tydliga centerpartistiska framgångar i sakpolitik.

En annan likhet är det magra opinionsmässiga resultatet för Centerpartiet. Även om SCB:s siffrorna i november 1997 var något bättre än i november 2009, visade båda undersökningarna på klara nedgångar sedan föregående val. Centerpartiet är fortfarande duktiga på att uppnå sakpolitiska resultat i samarbeten, men saknar förmågan att skörda opinionsframgångar.

Man kan tycka att det borde vara annorlunda, men det är tydligt att väljarna inte belönar samarbetsingenjörer.

Läs mitt inlägg: Över blockgränsen: Samarbetet mellan centerpartiet och socialdemokraterna

fredag, december 11, 2009

Klokt av SKL

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat sig för att inte säga upp avtalet med Vårdförbundet för 2010, trots att det ger ett lönepåslag som är högra än vad andra grupper kan få (om det inte ska leda till försämrad välfärd). När avtalet slöts, mitt i högkonjunkturen, var det nog Vårdförbundet som var mest angelägna att få med möjligheten till omförhandling. Nu är det egentligen arbetsgivaren som skulle behöva få ned lönepåslaget.

Det är ett ändå ett klokt besked från SKL, eftersom det skulle upplevas som en provokation av många av Vårdförbundets medlemmar. Det är dock viktigt att andra arbetstagarorganisationer accepterar att detta är ett avtal som slöts i en annan tid. Det finns ingen möjlighet att ge andra offentliganställda så stora löneökningar. Vårdförbundets avtal måste accepteras som ett tak.


Elis-projektet uppmärksammas

Samarbetet i Enköping mellan skola och social kring elever med stor frånvaro (Elever i skolan - Elis)  finns beskrivet i den redovisning som Skolverket lämnat till regeringen om fördelning av pengar till samverkansprojekt. Projektet har nu övergått i permanent verksamhet.

Det är alltid kul när Enköping uppmärksammas positivt, men kanske särskilt för Elis. Just arbetet med de elever som har hög frånvaro visar tydligt att det inte går att dela upp arbetet i skolan i en del som handlar om kunskap och en annan som handlar om det sociala. Om eleverna inte kommer till skolan, kommer de inte heller att lära sig det de ska.

utdrag ur
Dnr U2006/5879/S
 
Ett annat exempel är Enköping. Här har samverkan organiserats i ”ELIS-team” som arbetat operativt och bestått av respektive skolas elevhälsa, pedagog och personal från socialtjänsten. Det operativa arbetet har startat med en kartläggning av orsaker till frånvaron utifrån frågor om pedagogik, skolmiljö, hemförhållanden, fritid, intressen, relationer och hälsa. Med kartläggningen som utgångspunkt har en analys gjorts och relevanta insatser har satts in. De lyfter fram att en viktig framgångsfaktor i arbetet varit den positiva samverkan med föräldrar som etablerats. Arbetet har varit tydligt förankrat på ledningsnivå genom en styrgrupp bestående av skolchef, socialchef, utvecklingsledare på socialtjänsten och chef för Resurscentrum. En referensgrupp har utgjorts av rektorer för de i projektet ingående skolorna, chefen för socialtjänstens personal och verksamhetsansvarig inom BUP. Till ”Elis-teamet” har en samverkanscoach funnits knuten. Dennes uppgift har varit att handleda teamet i enskilda ärenden men också att hjälpa till med att utveckla samverkansformer. I sin rapport betonar Elis-projektet vikten av att arbetet med frånvaro måste ses i ett helhetsperspektiv utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. På den främjande nivån arbetar man med att utveckla skolmiljön och relationskompetens, på den förebyggande nivån arbetar man med att förbättra rutinerna för frånvarohantering och på den åtgärdande nivån vid akuta behov finns Elis-teamen. Under hösten 2009 utvecklas arbetet ytterligare och projektet är nu en permanent verksamhet.

fredag, december 04, 2009

Grattis 9A!


En kul sak med att vara nämndordförand är att uppmärksamma de som gör något bra - som 9A på S:t Illianskolan till exempel.

I torsdags delade jag ut ett stipendium från Samstiftelsen Enköpings grundskolas stipendiefond till klassen. En klass som både accepterar alla och är vetgirig och frågvis. I motiveringen när klassen nominerades kan man bland anant läsa:

”Eleverna är positiva förebilder och bidrar till att skapa ett gott klimat. De tar alltid emot nya klasskamrater på ett positivt sätt. Elever som saknade nödvändiga grunder i skolämnena har genom hårt arbete och flit lyckats nå målen för årskurs 9.”

Förutom äran får klassen 5.000 kronor till en skolresa.

Foto: Minna Avrin