Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 02, 2017

Sämre busstrafik drabbar folkhögskola
Rektorn för Biskops-Arnö folkhögskola Mats Lundborg skriver på unt.se (Inget samråd har skett) om de försämringar för busstrafiken som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Regin Uppsala beslutat om. Han är kritisk både till processen och till beslutet. Han har helt rätt!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade att försämra trafiken på linje 895, den man kan ta till och från Biskops-Arnö. Beslutet togs utan en ordentlig dialog vare sig med berörda kommuner eller resenärer eller annat än en mycket grund analys.

Det bör betonas att det inte var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet. Från hela Alliansen i kollektivtrafiknämnden var vi mycket kritiska till hanteringen och ville därför låta UL göra om och göra rätt och genomföra samråd och en ordentlig analys. Tyvärr fick vi inte stöd för det i Kollektivtrafiknämnden. Från Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden valde vi då att röst nej till bland annat försämringen på linje 895.
söndag, september 24, 2017

(S) har höjt trängselskatten på tåg!

"Trängselskatten" på tåg har höjts med 66 procent sedan S+MP började styra i Rosenbad.

Det märks att vi närmar oss valet och Socialdemokraterna blir allt mer desperata. I UNT har till exempel infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ytterligare ett antal socialdemokrater skrivit en debattartikel med rubriken Urspårat M-förlag. Artikeln handlar om ett förslag till Moderaternas stämma om banavgifter. Förslaget från moderaterna har brister, och skrivningarna om banavgifter är inte de värsta. 

I artikeln kritiserar Socialdemokraterna det de kalla "trängselskatt" eller "trängselavgift" på tåg. De skriver bland annat: "Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Genom en trängselavgift på tåg i rusningstid kommer denna sträcka drabbas extra hårt och konsekvenserna kan bli färre avgångar och dyrare priser."

Problemet med denna skrivning är att det redan idag tas ut en "trängselavgift" på sträckan (för Uppsalas del Ulriksdal-Skavsta by). Detta framgår av Järnvägsnätsbeskrivning 2018 .  Av den framgår följande: "Passageavgift tas ut för tilldelade tåglägen på delar av järnvägsnätet i Stockholm, Göteborg och Malmö, helgfria vardagar, måndag–fredag, klockan 06.00–09.00 och 15.00–18.00, se bilaga 4 C. Detaljerad information om passageavgifter finns i bilaga 6 A, avsnitt 2. "

Jag kan möjligen förstå att lokala politiker (och Moderaterna partistyrelse) inte har koll på detta, men infrastrukturministern borde väl åtminstone veta att den typ av avgift som han kritiserar tas ut av det Trafikverk han är ansvarig minister för. Och kanske också att denna avgift höjts kraftigt under den tid som Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrt i Rosenbad. Ökningen av avgiften jämfört med 2015 är hela 66 procent!


onsdag, september 20, 2017

Budget-nej till Centerpartiets elbussförslag

Centerpartiet har tillsammans med flera andra lyft fram att energiskatten på el till elbussar inte borde beskattas högre än den el som används för tåg, ett förslag som lagts fram av Mia Nordström från Centerpartiet i Uppsala.
 I dag betalar inte spårbunden trafik energiskatt på den el de använder. Centerpartiet vill uppmuntra elektrifiering och föreslår att även elbussar slipper betala energiskatt. Vi avsätter 90 miljoner till detta under kommande treårsperiod.  
Det kan verka självklart, men så blir det nu inte. Av regeringens budgetproposition framgår att man avfärdar det förslaget.

fredag, september 08, 2017

Bygg färdigt väg 288!

Idag hade vi från presidiet i Regionala utvecklingsnämnden ett möte med representanter för Östhammars kommun och näringslivet i Östhammars kommun (Mötet nämndes kort i UNT idag). Fokus var på frågan om väg 288, där det finns tankar på att sänka ambitionen på sista delen av vägen  (Gimo-Börstil) från den rödgröna majoriteten (även Vänsterpartiet verkar stå bakom det förslaget).

Det finns tydliga skäl varför vägen ska byggas färdig i sin helhet med mötesfri standard och med 100 km/h som hastighet. Det handlar om att ge Östhammars kommun en tillfredsställande tillgänglighet. Kommunen är den enda i länet som varken har järnväg för persontrafik eller motorväg - då är en hyggligt snabb väg rimligt och det finns stora behov både av utpendling, men inte minst - vilket både Forsmark och SKB lyfte fram - inpendling.

Från Alliansen har vi varit tydliga. Hela sträckan ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 km/h. Hela tiden har det varit tydligt att det är mötesfri landsväg som är målet, det slås fast i den avsiktsförklaring som landstingsfullmäktige ställde sig bakom i juni 2010, och som det hänvisas till i den nuvarande länstransportplanen. Ska detta lyckas kommer det nog att kräva en del extern medfinansiering - vilket det verkar finnas möjlighet till. Men då måste också Region Uppsala vara tydlig med ambitionen att ombyggnationen av väg 288 ska fullföljas.

torsdag, september 07, 2017

Lillkyrka får inte glömmas bortDet är bra att Enköpings-Posten nu uppmärksammar att det blivit sämre med bussar från Lillkyrka. Från Centerpartiet har vi under hela processen tjatat om att man inte får glömma bort Lillkyrka och Lillkyrkas behov av kollektivtrafik när man genomförde förbättringarna för Grillby.

EP 3/7 2017
Jag har också uppmärksammat detta i en insändare redan i april med rubriken Glöm inte Lillkyrka och i början av juli med rubriken Glömde MP Lillkyrka? Den har jag ännu inte fått något svar på. Antar att Tomas Rådkvist, som också sitter i regionens kollektivtrafiknämnd, glömt att svara på den.

Från Centerpartiet kommer vi att fortsätta att påminna om de behov som finns av kollektivtrafik från Lillkyrka. Vi är öppna för att diskutera flera olika lösningar, till exempel anropsstyrd trafik under vissa tider för att möjliggöra för att vara med på kvällsaktiviteter inne i Enköping. 

onsdag, augusti 30, 2017

Lång väntan på ambulansSVT Uppsala uppmärksammar
att det är stora skillnader i hur länge man i genomsnitt får vänta på ambulans i Uppsala län. Den statistik de presenterar är den som finns nationellt, och visar mediantid per kommun. Det gör att man inte får en fullständig bild av problemet. Sist jag kontrollerade var det i Knutbyområdet som man fick vänta allra längst.

Ett av problemen är att ambulansstationen i Uppsala ligger väldigt centralt. Det betyder att man måste köra genom hela Uppsala tätort, med trafik, byggen och vägarbeten, när ambulansen ska ta sig ut på uppdrag utanför centrala Uppsala.

Det står sedan
länge klart att det behövs en ny ambulansstation i Uppsalas utkanter som har nära till de större vägarna och därmed snabbt kan komma på plats. Det läge som man landat i är Gränby, men det ser ut att dröja innan den kommer på plats. Enligt de senaste planerna verkar det första vara aktuellt omkring 2024.

fredag, augusti 11, 2017

Fel minska antalet väderskydd

Utformning av busshållplatser är en viktig fråga. I Uppsala län har vi en handbok om hur de ska utformas i olika lägen, längsta avstånd mellan hållplatser med mera. Handboken beskriver ett slags miniminivå vad man kan förvänta sig.

Nu har det dock visat sig att det finns problem med hur denna handbok tillämpas. Ett antal hållplatser längs väg 55 byggs om, men då tas också väderskydden bort. Det som uppmärksammade mig på frågan var en insändare i UNT i slutet av juni.

Det visar sig att de riktlinje som finns om när väderskydd ska finnas i praktiken tolkats när det inte ska finnas och därmed har man aktivt valt att ta bort väderskydden. Det är självklart att man i första hand ska prioritera de hållplatser som har många resande när nya väderskydd sätts upp, men det är en helt annan sak att aktivt ta bort redan befintliga busskurer.

När vi gör uppgraderingar av hållplatser kan det var klokt att prioritera så att det verkligen blir förbättringar för resenärerna. Att då börja med hållplatser där resultatet blir att resenärerna upplever försämringar är knappast den klokaste prioriteringen.  Jag har därför begärt att Kollektivtrafiknämnden ska ge Kollektivtrafikförvaltningen (UL) i uppdrag att se över tillämpningen hållplatshandboken och eventuellt också innehållet. Vill vi att fler ska resa kollektivt är det fel väg att gå att aktivt minska antalet hållplatser med väderskydd.

Problemet har också uppmärksammats av Radio Uppland: