Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 17, 2012

Landstingssatsning för Enköping


Det är inte svårt att se vad landstingets kollektivtrafiklyft betyder för Enköping. Man behöver inte ens åka i en av bussarna, det räcker med att se en för att inse att det behövs nya bussar. En viktig del i den satsning som vi gör är just nya bussar, bland annat till Enköping. Men vi gör också viktiga satsningar inom vården, viktigt för alla i Enköping och Håbo. Allt redovisat i en debattartikel i dagens EP. EP finns inte tillgängligt på Internet, så här kommer texten i sin helhet:

Alliansen fick i valet 2010 förnyat förtroende av väljarna för att förbättra vården och kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi tar nu i vårt förslag till budget ytterligare steg för att genomföra de löften Alliansen ställde i valet. Vi gör ambitionshöjningar inom vården och omsorgen om de svårast sjuka, kortar vårdköerna samt gör en storsatsning på kollektivtrafiken. För att kunna genomföra detta och fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre.

Vi ser behov av att göra fortsatta förbättringar av vården och omsorgen om de svårast sjuka. Det pågår ett närvårdsarbete där Enköping/Håbo ligger långt framme. Vi vill nu utveckla den närvårdsavdelning med bland annat mellanvårdplatser som idag finns på lasarettet i Enköping. En ökning av antalet platser där är ett konkret steg för att förbättra vården och omsorgen om de svårast sjuka i södra länsdelen. Ökade möjligheter till hembesök är ett annat område vi vill prioritera.

Ytterligare satsningar inom vården handlar om vårdköerna. Idag är de alldeles för långa vilket vi inte kan acceptera. Vi gör därför under 2012 riktade satsningar för att korta vårdköerna inom diagnoser där köerna är som längst. Denna satsning fullföljs kommande år och pengar tillförs som kan användas för att möta behovet av ökat vårdbehov. Enköpings- och Håboborna ska få vård istället för att vänta på den. Här ser vi också möjligheter för lasarettet i Enköping att utvecklas och ta ett större ansvar för vårdproduktionen i länet.

Uppsala län växer snabbt. Det gör att kollektivtrafiken i länet behöver utvecklas. Genom den satsning vi nu gör på kollektivtrafiken ökar chansen för de som bor i länet att hitta ett arbete, och också chansen för arbetsgivare i vårt län att hitta lämplig arbetskraft. Det skapar tillväxt i hela länet vilket är grunden för en fortsatt stark välfärd.

Ska kollektivtrafiken locka fler resenärer krävs bättre komfort, säkerhet och tillförlitlighet. Högre standard på bussarna är också ett tydligt krav från dagens resenärer i Enköping och Håbo. Det får vi med de nya bussar som tas i bruk i juni 2012. Det blir även bättre turtäthet och tillgänglighet. Denna satsning finansieras främst med ökade anslag, men också genom resenärerna via en taxehöjning med i genomsnitt tre procent under kommande år.

Alliansen lägger fram en budget med tydliga prioriteringar och högre ambitioner inom vården och kollektivtrafiken. För att fortsatt ta ansvar för ekonomin föreslår vi en skattehöjning på 30 öre för 2013. Det gör att vi finansierar våra satsningar och samtidigt kan sätta av pengar till framtida pensioner och investeringar. Det är en ansvarsfull politik utifrån förtroendet väljarna gett oss.


Nina Lagh (M), landstingsråd
Ludvig Larsson (FP), landstingsråd
Johan Örjes (C), landstingsråd
Mriam Eriksson (KD), landstingsråd

Inga kommentarer: